POLÍTICA DE PRIVACIDADE / AVISO LEGAL / COOKIES

POLÍTICA DE PRIVACIDADE / AVISO LEGAL / POLÍTICA DE COOKIES

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

RESPONSABLE – QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS DATOS?

 • Identidade: Albur Atlántico Sociedade de Promoción Económica Turística Desenvolvemento Local  S. L.
 • Domicilio social: Rua Progreso, 44 – 1ºA, CP 36960 Sanxenxo – Pontevedra
 • CIF: B94183225
 • Teléfono: 986198900
 • Correo electrónico: administracion@alburatlantico.com Nome do dominio: www.alburatlantico.com

FINALIDADES – CON QUE FINALIDADE TRATAMOS OS TEUS DATOS?

En cumprimento do disposto no Regulamento Europeo 2016/679 Xeneral de Protección de Datos, informámosche de que trataremos os datos que nos facilitas para:

 • Xestionar a contratación de servizos que realice a través da Plataforma, así como a facturación e entrega correspondente.
 • Remitir periodicamente comunicacións sobre servizos, eventos e noticias relacionadas coas actividades desenvolvidas por  Albur Atlántico Sociedade de Promoción Económica Turística Desenvolvemento Local  S. L., por calquera medio (teléfono, correo postal ou email), salvo que se indique o contrario ou o usuario opóñase ou revogue o seu consentimento.
 • Remitir información comercial e / ou promocional relacionada co sector de servizos contratados e valor engadido para usuarios finais, salvo que se indique o contrario ou o usuario opóñase ou revogue o seu consentimento.
 • Dar cumprimento ás obrigacións legalmente establecidas, así como verificar o cumprimento das obrigacións contractuais, incluía a prevención de fraude.
 • Cesión de datos a organismos e autoridades, a condición de que sexan requiridos de conformidade coas disposicións legais e regulamentarias.

CATEGORÍAS DE DATOS – QUE DATOS TRATAMOS?

Derivada das finalidades antes mencionadas, en  Albur Atlántico Sociedade de Promoción Económica Turística Desenvolvemento Local  S. L. xestionamos as seguintes categorías de datos:

 • Datos identificativos
 • Metadatos de comunicacións electrónicas
 • Datos de información comercial. No caso de que o usuario facilite datos de terceiros, manifesta contar co consentimento destes e comprométese a trasladarlle a información contida nesta cláusula, eximindo a  Albur Atlántico Sociedade de Promoción Económica Turística Desenvolvemento Local  S. L. de calquera responsabilidade neste sentido.
 • Con todo,  Albur Atlántico Sociedade de Promoción Económica Turística Desenvolvemento Local  S. L. poderá levar a cabo as verificacións para constatar este feito, adoptando as medidas de dilixencia debida que correspondan, conforme á normativa de protección de datos.

LEXITIMACIÓN – CAL É A LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DOS TEUS DATOS?

O tratamento de datos cuxo fin é o envío de boletíns periódicos (newslettering) sobre servizos, eventos e noticias relacionadas coa nosa actividade profesional baséase no consentimento do interesado, solicitado expresamente para levar a cabo devanditos tratamentos, de acordo coa normativa vixente. Ademais, a lexitimación para o tratamento dos datos relacionados con ofertas ou colaboracións baséanse no consentimento do usuario que remite os seus datos, que pode retirar en calquera momento, aínda que iso pode afectar á posible comunicación de forma fluída e obstrución de procesos que desexa realizar. Por último, os datos poderanse utilizar para dar cumprimento ás obrigacións legais aplicables a  Albur Atlántico Sociedade de Promoción Económica Turística Desenvolvemento Local  S. L

PRAZO DE CONSERVACIÓN DOS DATOS – POR CANTO TEMPO CONSERVAREMOS OS TEUS DATOS?

Albur Atlántico Sociedade de Promoción Económica Turística Desenvolvemento Local  S. L. conservará os datos persoais dos usuarios unicamente durante o tempo necesario para a realización das finalidades para as que foron recolleitos, mentres non revogue os consentimentos outorgados. Posteriormente, en caso de ser necesario, manterá a información bloqueada durante os prazos legalmente establecidos.

DESTINATARIOS – A QUE DESTINATARIOS COMUNICARANSE OS TEUS DATOS?

Os teus datos poderán ser accedidos por aqueles provedores que prestan servizos a  Albur Atlántico Sociedade de Promoción Económica Turística Desenvolvemento Local  S. L., tales como servizos de aloxamento, ferramentas de márketing e sistemas de contido ou outros profesionais, cando dita comunicación sexa necesaria  normativamente, ou para a execución dos servizos contratados. Albur Atlántico Sociedade de Promoción Económica Turística Desenvolvemento Local  S. L., subscribiu os correspondentes contratos de encarga de tratamento con cada un dos provedores que prestan servizos a  Albur Atlántico Sociedade de Promoción Económica Turística Desenvolvemento Local  S. L., co obxectivo de garantir que devanditos provedores tratarán os teus datos de conformidade co establecido na lexislación vixente. Tamén poderán ser cedidos ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado nos casos que exista unha obrigación legal. Bancos e entidades financeiras, para o cobro dos servizos. Administracións públicas con competencia nos sectores de actividade, cando así o estableza a normativa vixente.

SEGURIDADE DA INFORMACIÓN – QUE MEDIDAS DE SEGURIDADE IMPLANTAMOS PARA COIDAR OS SEUS DATOS?

Para protexer as diferentes tipoloxías de datos reflectidos nesta política de privacidade levará a cabo as medidas de seguridade técnicas necesarias para evitar a súa perda, manipulación, difusión ou alteración.
 • Encriptación das comunicacións entre o dispositivo do usuario e os servidores de  Albur Atlántico Sociedade de Promoción Económica Turística Desenvolvemento Local  S. L.
 • Encriptación da información nos propios servidores de  Albur Atlántico Sociedade de Promoción Económica Turística Desenvolvemento Local S.L.
 • Outras medidas que eviten o acceso aos datos do usuario por parte de terceiros.
 • Naqueles casos nos que  Albur Atlántico Sociedade de Promoción Económica Turística Desenvolvemento Local  S. L. conte con prestadores de servizo para o mantemento da plataforma que se atopen fose da Unión Europea, estas  trasferencias internacionais se haxan regularizadas atendendo ao compromiso de  Albur Atlántico Sociedade de Promoción Económica Turística Desenvolvemento Local  S. L. coa protección, integridade e seguridade dos datos persoais dos usuarios.

DEREITOS – CALES SON OS TEUS DEREITOS CANDO NOS FACILITAS OS TEUS DATOS E COMO PODES EXERCELOS?

Tes dereito a obter confirmación sobre se en  Albur Atlántico Sociedade de Promoción Económica Turística Desenvolvemento Local  S. L. estamos a tratar datos persoais que che  conciernan, ou non. Así mesmo, tes dereito a acceder aos teus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos. En determinadas circunstancias, poderás solicitar a limitación do tratamento dos teus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións. En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa túa situación particular, poderás opoñerche ao tratamento dos teus datos.  Albur Atlántico Sociedade de Promoción Económica Turística Desenvolvemento Local  S. L. deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperioso, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións. Así mesmo, podes exercer o dereito á  portabilidad dos datos, así como retirar os consentimentos facilitados en calquera momento, sen que iso afecte á  licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada. Se desexas facer uso de calquera dos teus dereitos pode dirixirse a administracion@alburatlantico.com Por último, informámosche que podes dirixirche ante a Axencia Española de Protección de Datos e demais organismos públicos competentes para calquera reclamación derivada do tratamento dos teus datos persoais.

MODIFICACIÓN DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Albur Atlántico Sociedade de Promoción Económica Turística Desenvolvemento Local  S. L. poderá modificar a presente Política de Privacidade en calquera momento, sendo publicadas as sucesivas versións no Sitio web. En calquera caso,  Albur Atlántico Sociedade de Promoción Económica Turística Desenvolvemento Local  S. L. comunicará con previo aviso as modificacións da presente política que afecten os usuarios a fin de que poidan aceptar as mesmas.

A presente Política de Privacidade atópase actualizada a data 27/12/2018  Albur Atlántico Sociedade de Promoción Económica Turística Desenvolvemento Local  S. L. (España). Reservados todos os dereitos. Se o desexas tamén podes consultar a nosa Política de  Cookies AVISO LEGAL

AVISO LEGAL E TERMOS DE USO

Neste espazo, o USUARIO, poderá atopar toda a información relativa aos termos e condicións legais que definen as relacións entre os usuarios e nós como responsables desta web. Como usuario, é importante que coñezas estes termos antes de continuar a túa navegación.  Albur Atlántico Sociedade de Promoción Económica, Turística e Desenvolvemento Local  S. L.Como responsable desta web, asume o compromiso de procesar a información dos nosos usuarios e clientes con plenas garantías e cumprir cos requisitos nacionais e europeos que regulan a recompilación e uso dos datos persoais dos nosos usuarios. Esta web, por tanto, cumpre rigorosamente co  RGPD (REGULAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos) e a  LSSI-CE a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico.

CONDICIÓNS XERAIS DE USO

As presentes Condicións Xerais regulan o uso (incluíndo o mero acceso) das páxinas da web, integrantes do sitio web de www.alburatlantico.com incluídos os contidos e servizos postos a disposición nelas. Toda persoa que acceda á web, www.alburatlantico.com (“Usuario”) acepta someterse ás Condicións Xerais vixentes en cada momento do portal www.alburatlantico.com.

DATOS PERSOAIS QUE SOLICITAMOS E COMO O FACEMOS

Ler Política de Privacidade

COMPROMISOS E OBRIGACIÓNS DOS USUARIOS

O Usuario queda informado, e acepta, que o acceso á presente web non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial con www.alburatlantico.com. Desta forma, o usuario comprométese a utilizar o sitio web, os seus servizos e contidos sen  contravenir a lexislación vixente, a boa fe e a orde pública. Queda prohibido o uso da web, con fins ilícitos ou lesivos, ou que, de calquera forma, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web. Respecto de os contidos desta web, prohíbese:A súa reprodución, distribución ou modificación, total ou parcial, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos titulares;Calquera vulneración dos dereitos do prestador ou dos lexítimos titulares;A súa utilización para fins comerciais ou publicitarios. Na utilización da web, www.alburatlantico.com, o Usuario comprométese a non levar a cabo ningunha conduta que puidese danar a imaxe, os intereses e os dereitos de www.alburatlantico.com ou de terceiros ou que puidese danar,  inutilizar ou  sobrecargar o portal (indicar dominio) ou que impedise, de calquera forma, a normal utilización da web. Con todo, o Usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos na internet non son enteiramente fiables e que, por tanto www.alburatlantico.com non pode garantir a inexistencia de virus ou outros elementos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do Usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nos mesmos.

MEDIDAS DE SEGURIDADE

Os datos persoais comunicados polo usuario a www.alburatlantico.com poden ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde en exclusiva a www.alburatlantico.com, asumindo esta todas as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garanten a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nas mesmas de acordo co establecido na normativa vixente en protección de datos. A comunicación entre os usuarios e www.alburatlantico.com utiliza unha canle segura, e os datos transmitidos son cifrados grazas a protocolos a  https, por tanto, garantimos as mellores condicións de seguridade para que a confidencialidade dos usuarios estea garantida.

RECLAMACIÓNS

www.alburatlantico.com informa que existen follas de reclamación a disposición de usuarios e clientes. O Usuario poderá realizar reclamacións solicitando a súa folla de reclamación ou remitindo un correo electrónico a administracion@alburatlantico.com indicando o seu nome e apelidos, o servizo e/ou produto adquirido e expoñendo os motivos da súa reclamación. O usuario/comprador poderá notificarnos a reclamación, ben a través de correo electrónico a: administracion@alburatlantico.com, se o desexa achegando o seguinte formulario de reclamación: O servizo/produto: Adquirido o día: Nome do usuario: Domicilio do usuario: Firma do usuario (só se se presenta en papel): Data: Motivo da reclamación:

PLATAFORMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLITOS

Por se pode ser do teu interese, para someter as túas reclamacións podes utilizar tamén a plataforma de resolución de litixios que facilita a Comisión Europea e que se atopa dispoñible na seguinte ligazón: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de www.alburatlantico.com. O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de www.alburatlantico.com. O usuario coñece e acepta que a totalidade do sitio web, contendo sen carácter exhaustivo o texto, software, contidos (incluíndo estrutura, selección, ordenación e presentación dos mesmos)  podcast, fotografías, material audiovisual e gráficos, está protexida por marcas, dereitos de autor e outros dereitos lexítimos, de acordo cos tratados internacionais nos que España é parte e outros dereitos de propiedade e leis de España. No caso de que un usuario ou un terceiro consideren que se produciu unha violación dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual pola introdución dun determinado contido na web, deberá notificar dita circunstancia a www.alburatlantico.com indicando:
 • Datos persoais do interesado titular dos dereitos presuntamente infrinxidos, ou indicar a representación coa que actúa no caso de que a reclamación a presente un terceiro distinto do interesado.
 • Sinalar os contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa localización na web, a acreditación dos dereitos de propiedade intelectual sinalados e declaración expresa na que o interesado responsabilízase da veracidade das informacións facilitadas na notificación.

LIGAZÓNS EXTERNAS

As páxinas da web www.alburatlantico.com, podería proporcionar ligazóns a outros sitios web propios e contidos que son propiedade de terceiros. O único obxecto das ligazóns é proporcionar ao Usuario a posibilidade de acceder ás devanditos ligazóns. www.alburatlantico.com non se responsabiliza en ningún caso dos resultados que poidan derivarse ao Usuario por acceso ás devanditos ligazóns. Así mesmo, o usuario atopará dentro deste sitio, páxinas, promocións, programas de afiliados que acceden aos hábitos de navegación dos usuarios para establecer perfís. Esta información sempre é anónima e non se identifica ao usuario. A Información que se proporcione nestes Sitios patrocinado ou ligazóns de afiliados está suxeita ás políticas de privacidade que se utilicen nos devanditos Sitios e non estará suxeita a esta política de privacidade. Polo que recomendamos amplamente aos Usuarios para revisar detalladamente as políticas de privacidade das ligazóns de afiliado. O Usuario que se propoña establecer calquera dispositivo técnico de ligazón desde o seu sitio web ao portal www.alburatlantico.com deberá obter a autorización previa e escrita de www.alburatlantico.com O establecemento da ligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre www.alburatlantico.com e o propietario do sitio no que se estableza a ligazón, nin a aceptación ou aprobación por parte de www.alburatlantico.com dos seus contidos ou servizos

POLÍTICA DE COMENTARIOS

Na nosa web e permítense realizar comentarios para enriquecer os contidos e realizar consultas. Non se admitirán comentarios que non estean relacionados coa temática desta web, que inclúan difamacións, agravios, insultos, ataques persoais ou faltas de respecto en xeral cara ao autor ou cara a outros membros. Tamén serán suprimidos os comentarios que conteñan información que sexa obviamente enganosa ou falsa, así como os comentarios que conteñan información persoal, como, por exemplo, domicilios privado ou teléfonos e que vulneren a nosa política de protección de datos. Desestimarase, igualmente, aqueles comentarios creados só con fins promocionais dunha web, persoa ou colectivo e todo o que poida ser considerado  spam en xeral. Non se permiten comentarios anónimos, así como aqueles realizados por unha mesma persoa con distintos alcumes. Non se considerarán tampouco aqueles comentarios que tenten forzar un debate ou unha toma de postura por outro usuario.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

O Prestador non outorga ningunha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen traer causa de:
 • A falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da web, ou dos seus servizos e contidos;
 • A existencia de virus, programas  maliciosos ou lesivos nos contidos;
 • O uso ilícito, neglixente, fraudulento ou contrario a este Aviso Legal;
 • A falta de  licitud, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios no sitio web.
 • O prestador non se fai responsable baixo ningún concepto dos danos que puidesen  dimanar do uso ilegal ou indebido da presente páxina web.

LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

Con carácter xeral as relacións entre www.alburatlantico.com cos Usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes nesta web atópanse sometidas á lexislación e xurisdición españolas e aos tribunais.

CONTACTO

No caso de que calquera Usuario tivese algunha dúbida acerca destas Condicións legais ou calquera comentario sobre o portal www.alburatlantico.com, por favor diríxase a administracion@alburatlantico.com De parte do equipo que formamos  Albur Atlántico Sociedade de Promoción Económica, Turística e Desenvolvemento Local  S. L agradecémosche o tempo dedicado en ler este Aviso Legal. POLÍTICA DE COOKIES

POLÍTICA DE  COOKIES

Nesta web utilízanse  cookies de terceiros e propias para conseguir que teñas unha mellor experiencia de navegación, poidas compartir contido en redes sociais e para que podamos obter estatísticas dos usuarios. Podes evitar a descarga de  cookies a través da configuración do teu navegador, evitando que as  cookies almacénense no seu dispositivo. Como propietario deste sitio web, comunícoche que non utilizamos ningunha información persoal procedente de  cookies, tan só realizamos estatísticas xerais de visitas que non supoñen ningunha información persoal. É moi importante que leas a presente política de  cookies e comprendas que, se continúas navegando, consideraremos que aceptas o seu uso. Segundo os termos incluídos no artigo 22.2 da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e Comercio electrónico, se continúas navegando, estarás a prestar o teu consentimento para o emprego dos referidos mecanismos.

ENTIDADE RESPONSABLE

A entidade responsable da recollida, procesamento e utilización dos teus datos persoais, no sentido establecido pola Lei de Protección de Datos Persoais é a páxina www.alburatlantico.com, propiedade de  Albur Atlántico Sociedade de Promoción Económica, Turística e Desenvolvemento Local  S. L –  Rua Progreso, 44 – 1ºA , CP 36960 Sanxenxo – Pontevedra.

QUE SON AS COOKIES?

As  cookies son un conxunto de datos que un servidor deposita no navegador do usuario para recoller a información de rexistro estándar da internet e a información do comportamento dos visitantes nun sitio web. É dicir, trátase de pequenos arquivos de texto que quedan almacenados no disco ríxido do computador e que serven para identificar o usuario cando se conecta novamente ao sitio web. O seu obxectivo é rexistrar a visita do usuario e gardar certa información. O seu uso é común e frecuente na web xa que permite ás páxinas funcionar de maneira máis eficiente e conseguir unha maior personalización e análise sobre o comportamento do usuario.

QUE TIPOS DE COOKIES EXISTEN?  

As  cookies utilizadas no noso sitio web, son de sesión e de terceiros, e permítennos almacenar e acceder a información relativa ao idioma, o tipo de navegador utilizado, e outras características xerais  predefinidas polo usuario, así como, seguir e analizar a actividade que leva a cabo, co obxecto de introducir melloras e prestar os nosos servizos dunha maneira máis eficiente e personalizada.

As  cookies, en función da súa permanencia, poden dividirse en  cookies de sesión ou permanentes. As que expiran cando o usuario pecha o navegador. As que expiran en función de cando se cumpra o obxectivo para o que serven (por exemplo, para que o usuario mantéñase identificado nos servizos de  Albur Atlántico Sociedade de Promoción Económica, Turística e Desenvolvemento Local  S. L) ou ben cando se borran manualmente.
Nome Tipo Caducidade Finalidade Clase
__utma De Terceiros (Google Analytics) 2 anos Úsase para distinguir usuarios e sesións. No Exenta
__utmb De Terceiros (Google Analytics) 30 minutos Úsase para determinar novas sesións ou visitas No Exenta
__utmc De Terceiros (Google Analytics) Ao rematar a sesión Configúrase para o seu uso con Urchin No Exenta
__utmz De Terceiros (Google Analytics) 6 meses Almacena a orixe ou a campaña que explica como o usuario chegou ata a páxina web No Exenta
Adicionalmente, en función do seu obxectivo, as  cookies poden clasificarse da seguinte forma:

COOKIES DE RENDEMENTO

Este tipo de  Cookie lembra as súas preferencias para as ferramentas que se atopan nos servizos, polo que non ten que volver configurar o servizo cada vez que vostede visita. A modo de exemplo, nesta tipoloxía inclúense: Axustes de volume de reprodutores de vídeo ou son. As velocidades de transmisión de vídeo que sexan compatibles co seu navegador. Os obxectos gardados no “carriño da compra” nos servizos de e- commerce tales como tendas.

COOKIES DE  XEO-LOCALIZACIÓN

Estas  cookies son utilizadas para pescudar en que país atópase cando se solicita un servizo. Esta  cookie é totalmente anónima, e só se utiliza para axudar a orientar o contido á súa localización.

COOKIES DE REXISTRO

As  cookies de rexistro xéranse unha vez que o usuario se ha rexistrado ou posteriormente abriu a súa sesión, e utilízanse para identificarlle nos servizos cos seguintes obxectivos:

Manter ao usuario identificado de forma que, se pecha un servizo, o navegador ou o computador e noutro momento ou outro día volve entrar no devandito servizo, seguirá identificado, facilitando así a súa navegación sen ter que volver identificarse. Esta funcionalidade pódese suprimir se o usuario pulsa a funcionalidade [pechar sesión], de forma que esta  cookie elimínase e a próxima vez que entre no servizo o usuario terá que iniciar sesión para estar identificado.

Comprobar se o usuario está autorizado para acceder a certos servizos, por exemplo, para participar nun concurso.

Adicionalmente, algúns servizos poden utilizar  conectores con redes sociais tales como Facebook ou Twitter. Cando o usuario rexístrase nun servizo con credenciais dunha rede social, autoriza á rede social a gardar unha  Cookie persistente que lembra a súa identidade e garántelle acceso aos servizos ata que expira. O usuario pode borrar esta  Cookie e revogar o acceso aos servizos mediante redes sociais actualizando as súas preferencias na rede social que específica.

COOKIES DE ANALÍTICAS

Cada vez que un usuario visita un servizo, unha ferramenta dun provedor externo xera unha  cookie analítica no computador do usuario. Esta  cookie que só se xera na visita, servirá en próximas visitas aos servizos de  Albur Atlántico Sociedade de Promoción Económica, Turística e Desenvolvemento Local  S. L para identificar de forma anónima ao visitante. Os obxectivos principais que se perseguen son:

Permitir a identificación anónima dos usuarios navegantes a través da  cookie (identifica navegadores e dispositivos, non persoas) e por tanto a contabilización aproximada do número de visitantes e a súa tendencia no tempo.

Identificar de forma anónima os contidos máis visitados e por tanto máis atractivos para os usuarios Saber se o usuario que está a acceder é novo ou repite visita.

Importante: Salvo que o usuario decida rexistrarse nun servizo de  Albur Atlántico Sociedade de Promoción Económica, Turística e Desenvolvemento Local  S. L, a  cookie nunca irá asociada a ningún dato de carácter persoal que poida identificarlle. Citadas cookies só serán utilizadas con propósitos estatísticos que axuden á optimización da experiencia dos usuarios no sitio.

COOKIES DE PUBLICIDADE

Este tipo de  cookies permiten ampliar a información dos anuncios mostrados a cada usuario anónimo nos servizos de  Albur Atlántico Sociedade de Promoción Económica, Turística e Desenvolvemento Local  S. L. Entre outros, almacénase a duración ou frecuencia de visualización de posicións publicitarias, a interacción coas mesmas, ou os patróns de navegación e/ou comportamentos do usuario xa que axudan a conformar un perfil de interese publicitario. Deste xeito, permiten ofrecer publicidade afín aos intereses do usuario.

COOKIES PUBLICITARIAS DE TERCEIROS

Ademais da publicidade xestionada polas webs de  Albur Atlántico Sociedade de Promoción Económica, Turística e Desenvolvemento Local  S. L nos seus servizos, as webs de  Albur Atlántico Sociedade de Promoción Económica, Turística e Desenvolvemento Local  S. L ofrecen aos seus anunciantes a opción de servir anuncios a través de terceiros (“ Ad- Servers”). Deste xeito, estes terceiros poden almacenar  cookies enviadas desde os servizos de  Albur Atlántico Sociedade de Promoción Económica, Turística e Desenvolvemento Local  S. L procedentes dos navegadores dos usuarios, así como acceder aos datos que nelas gárdanse.

As empresas que xeran estas  cookies teñen as súas propias políticas de privacidade. Na actualidade, as webs de  Albur Atlántico Sociedade de Promoción Económica, Turística e Desenvolvemento Local  S. L utilizan a plataforma  Doubleclick (Google) para xestionar estes servizos. Para máis información, acuda a http://www.google.es/policies/privacy/ads/#toc-doubleclick e a http://www.google.es/policies/privacy/ads/.

COMO PODO  DESHABILITAR AS  COOKIES NO MEU NAVEGADOR?

Pódense configurar os diferentes navegadores para avisar ao usuario da recepción de  cookies e, se se desexa, impedir a súa instalación no equipo. Así mesmo, o usuario pode revisar no seu navegador que  cookies ten instaladas e cal é o prazo de caducidade das mesmas, podendo eliminalas. Para ampliar esta información consulte as instrucións e manuais do seu navegador: Para máis información sobre a administración das  cookies en Google  Chrome:  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es Para máis información sobre a administración das  cookies na internet  Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/cookies-frequently-asked-questions Para máis información sobre a administración das  cookies en  Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we Para máis información sobre a administración das  cookies en  Safari:  http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/ Para máis información sobre a administración das  cookies en Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html Se desexa deixar de ser seguido por Google  Analytics visite: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

PARA SABER MÁIS SOBRE AS COOKIES

Pode obter máis información sobre a publicidade  online baseada no comportamento e a privacidade  online na seguinte ligazón: http://www.youronlinechoices.com/es/ Protección de datos de Google  Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html Como usa Google Analytics as cookies: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es#analyticsjs

ACTUALIZACIÓNS E CAMBIOS NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE / COOKIES

As webs de  Albur Atlántico Sociedade de Promoción Económica, Turística e Desenvolvemento Local  S. L poden modificar esta Política de  Cookies en función de esixencias lexislativas, regulamentarias, ou coa finalidade de adaptar dita política ás instrucións ditadas pola Axencia Española de Protección de Datos, por iso aconséllase aos usuarios que a visiten periodicamente. Cando se produzan cambios significativos nesta Política de  Cookies, estes comunicaranse aos usuarios ben mediante a web ou a través de correo electrónico aos usuarios rexistrados.